polar-orbiting satellite click to hear : polar-orbiting satellite

polar umlaufender Satellit click to hear : polar umlaufender Satellit

polar-orbiting satellite image

solar array drive click to hear : solar array drive

Steuerung der Solarzellenfläche click to hear : Steuerung der Solarzellenfläche

solar array click to hear : solar array

Solarzellenfläche click to hear : Solarzellenfläche

radiometer click to hear : radiometer

Radiometer click to hear : Radiometer

thermal louver click to hear : thermal louver

Wärmejalousie click to hear : Wärmejalousie

reaction engine assembly click to hear : reaction engine assembly

Reaktionstriebwerk click to hear : Reaktionstriebwerk

ultraviolet spectrometer click to hear : ultraviolet spectrometer

Ultraviolett-Spektrometer click to hear : Ultraviolett-Spektrometer

S-band antenna click to hear : S-band antenna

S-Band Antenne click to hear : S-Band Antenne

Earth radiation sensor click to hear : Earth radiation sensor

Erdstrahlungssensor click to hear : Erdstrahlungssensor

Earth radiation scanner click to hear : Earth radiation scanner

Erdstrahlungsscanner click to hear : Erdstrahlungsscanner

microwave scanner click to hear : microwave scanner

Mikrowellenscanner click to hear : Mikrowellenscanner

antenna click to hear : antenna

Antenne click to hear : Antenne

Earth sensor click to hear : Earth sensor

Erdsensor click to hear : Erdsensor

infrared sounder click to hear : infrared sounder

Infrarotsensor click to hear : Infrarotsensor

Sun sensor click to hear : Sun sensor

Sonnensensor click to hear : Sonnensensor

instrument platform click to hear : instrument platform

Instrumentenplattform click to hear : Instrumentenplattform

search-and-rescue antennas click to hear : search-and-rescue antennas

Such- und Rettungsantennen click to hear : Such- und Rettungsantennen

battery modules click to hear : battery modules

Batteriemodule click to hear : Batteriemodule